EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z ELEMENTAMI KOMUNIKACJI KRYZYSOWEJ


Szkolenie 16 h


MODUŁ „0” :

 1. Przedstawienie się, cele szkolenia, agenda, metody pracy
 2. Runda zapoznawcza : karty metafory + łamańce językowe
 3. DWICZENIE „Cebula”
 4. Komunikacja vs budowanie relacji – burza mózgów

  MODUŁ I : TEORIA KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ. KOMUNIKACJA WERBALNA
 5. ĆWICZENIE „Czym jest komunikacja?”
 6. Warunki efektywnej komunikacji werbalnej
 7. Warunki skutecznego porozumiewania się
 8. Okno Johari
 9. FILM „7 grzechów głównych mówienia”
 10. Model komunikacji międzyosobowej Friedemanna Schulz Von Thuna
 11. Koło komunikacji
 12. Słuchanie i aktywne słuchanie
 13. ĆWICZENIE „Przedstawiam Wam…”
 14. Parafraza / Klaryfikacja / Odzwierciedlanie
 15. ĆWICZENIE „Parafraza i klaryfikacja”
 16. ĆWICZENIE „Lustro”

  MODUŁ II : BARIERY KOMUNIKACJI
 17. Przeszkody komunikacyjne
 18. Piramida komunikacji
 19. Mit Mehrabiana
 20. „Nasze branżowe bariery komunikacji” –burza mózgów.

  MODUŁ III : KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
 21. DWICZENIE „Niewerbalny głuchy telefon”
 22. Aspekty komunikacji niewerbalnej
 23. Proksemika – zależności przestrzenne
 24. Pozycje tworzące bariery
 25. Pozycje otwierające
 26. Spójność komunikacji
 27. DWICZENIE „Dawno dawno temu, czyli spontaniczna historia”
  MODUŁ IV: ROLA PYTAO W EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
 28. Rodzaje pytań – burza mózgów
 29. DWICZENIE : „Jak to możliwe i o co chodzi” – pytania zamknięte
 30. DWICZENIE „Rozmowa pytaniami otwartymi”
 31. DWICZENIE INDYWIDUALNE : Zamiana pytań

  MODUŁ V: KOMUNIKACJA BEZ PRZEMOCY
 32. Język szakala
 33. Język żyrafy
 34. Porozumienie bez przemocy M.Rosenberga (NVC)
 35. ĆWICZENIE „Szakal kontra żyrafa” – budowanie komunikatów nieprzemocowych

  MODUŁ VI : KOMUNIKACJA KRYZYSOWA
 36. Czy naszej organizacji grozi kryzys ?
 37. Przygotuj się na kryzys – działania prewencyjne
 38. Zapobieganie kryzysom
 39. Proces komunikacji kryzysowej
 40. Metody komunikacji w kryzysie
 41. Analiza błędów – case study
 42. Kanały komunikacji i narzędzia zarządzania informacją w kryzysie
 43. Sytuacje kryzysowe – case study.

  MODUŁ VII : GRA PSYCHOLOGICZNA „MAFIA”
 44. Unifikacja wiedzy i doświadczeń
 45. Moderowany konflikt i ewaluacja zarządzania kryzysem.
 46. Analiza ról grupowych

EFEKTY I KORZYŚCI


 Skuteczna komunikacja z klientami, petentami, współpracownikami.
 Wzajemne rozumienie potrzeb w komunikacji interpersonalnej.
 Rozumienie przeszkód w efektywnej komunikacji.
 Budowanie relacji w oparciu o wzajemne zrozumienie, formułowanie komunikatów zgodnych z porozumieniem bez przemocy.
 Zadawanie pytań dynamicznych.
 Odzwierciedlanie i prowadzenie klienta/petenta poprzez stosowanie zasad Dobrego Kontaktu.
 Rozumienie aspektów kryzysu : wizerunkowego, wewnętrznego, osobistego.
 Przeciwdziałanie kryzysom i odpowiednie nimi zarządzanie.
 Rozwiązywanie kryzysów.
PO SZKOLENIU UCZESTNIK :
 Zna, rozumie i stosuje najskuteczniejsze techniki komunikacji interpersonalnej.
 Rozwija umiejętności aktywnego słuchania.
 Identyfikuje bariery komunikacyjne oraz stosuje metody ich przeciwdziałania.
 Stosuje elementy Porozumienia Bez Przemocy w codziennych sytuacjach zawodowych.
 Buduje świadome relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 Potrafi reagować na wstępne oznaki zbliżającego się kryzysu.
 Odpowiednio reaguje w sytuacji kryzysowej.
 Stosuje działania prewencyjne oraz naprawcze.
 Komunikuje się na zewnątrz w sposób bezpieczny i profesjonalny.

Shopping cart

0

No products in the cart.