Polityka prywatności

opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz
ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem
url: marcinfidzinski.pl
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Marcin Fidziński
Korabnicka Boczna 2/7, 32-050 Skawina
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@marcinfidzinski.pl
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych
podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
– Obsługa zapytań przez formularz
– Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
– Realizacja zamówionych usług
– Prezentacja oferty lub informacji
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
następujący sposób:
– Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do
systemów Operatora.
– Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w
szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania
obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
– firma hostingowa na zasadzie powierzenia
– kancelarie prawne i windykatorzy
– banki
– operatorzy płatności
– upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu
działania strony
– firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do
wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu
rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż
przez 3 lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
– dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
– ich sprostowania,
– usunięcia,

– ograniczenia przetwarzania,
– oraz przenoszenia danych.
4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3
c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie
mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie mogą byd podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w
ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu
bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie
danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o
ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych
w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób
informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google
Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a
jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu
końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez
sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików
cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone
są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi
na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
– realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
– w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
– oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie
plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
przeglądarki internetowej.
– ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
– pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane
mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy
to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter
(Twitter Inc. z siedzibą w USA).
– zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach
może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową,
której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
– Edge
– Internet Explorer
– Chrome
– Safari
– Firefox
– Opera
Urządzenia mobilne:
– Android
– Safari (iOS)
– Windows Phone

Shopping cart

0

No products in the cart.